Všeobecné obchodní podmínky - tvorba webových stránek

I. Úvodní ustanovení

1.1 Zhotovitel: Šárka Kuráková, IČO: 08759901, Karlova 2524/15a, 352 01 Aš, dále jako „Zhotovitel“

1.2 Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy, dle těchto podmínek, dále jako „Objednavatel“

1.3 Všeobecné obchodní podmínky: Všeobecné obchodní podmínky, dále jako „VOP“

1.4 Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

II. Vymezení pojmů

2.1 Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

2.2 VOP definují obchodní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V souladu s nimi Zhotovitel poskytuje/poskytne Objednateli (na základě objednávky nebo smlouvy) služby za podmínek definovaných v konkrétní objednávce či smlouvě.

III. Objednání služeb – smlouva

3.1 E-mailová zpráva, z níž zřetelně vyplývá požadavek na objednání konkrétní služby, může být rovněž považována za E-mailovou závaznou objednávku bez dalšího potvrzení Objednatele.

3.2 Smlouva se uzavírá elektronicky formou e-mailu. Telefonické objednávky Zhotovitel nepřijímá.

3.3 Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zhotovitel akceptuje objednávku zaslanou Objednatelem.

3.4 Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, dobrými mravy, vyhláškami, pokud odporuje zájmům zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno Zhotovitele.

3.5 Údaje dodané Objednatelem jsou Zhotovitelem považovány za správné a platné. Objednatel je povinen uvést pravdivé údaje. Zhotovitel není povinen tyto údaje ověřovat či jinak kontrolovat.

3.6 Objednatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.

3.7 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

3.8 Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu nebo přijmout objednávku a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu včetně VOP

3.9 Rozsah prací spadající do tvorby webových stránek budou upřesněny v e-mailové objednávce.

IV. Podklady pro tvorbu díla

4.1 Objednatel dodává veškeré textové podklady, překlady, dokumenty atd. pokud dodání obsahového materiálu nebylo sjednáno jinak.

4.2 Objednatel je povinen dodat veškeré podklady, jejichž použití vyžaduje následná tvorba a to v elektronické podobě prostřednictvím emailu, nebo nahráním na cloudové úložiště Google Drive. A to zejména dotazník, všechny kontaktní informace pro použití na web, sociální sítě, přístupy na hosting, do databáze a v případě redesignu webu do administrace webu.

4.3 Fotografie a obrázky dodat v rastrovém formátu bmp, gif, jpg, jpeg, nebo png. V případě loga může být použitý formát svg.

4.4 Textové podklady dodat ve formátech doc, docx, rtf nebo txt (stránky musí být řádně označeny a viditelně odděleny).

4.5 Zhotovitel nezodpovídá za chyby a problémy, jestliže tyto chyby byly způsobeny použitím materiálů předaných mu Objednatelem v případě, že Zhotovitel nemohl vliv těchto materiálů zjistit nebo na jejich použití Objednatel trval.

V. Pravidla pro obsah

5.1 Objednatel nesmí provozovat závadný obsah.

5.2 Objednatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv).

5.3 Zhotovitel neodpovídá za protiprávní úkony Objednatele v souvislosti s dodaným obsahovým materiálem (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv).

5.4 Zhotovitel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené Objednatelem, dozví-li se o jejich protiprávnosti. Tyto kroky jsou následně účtovány Objednavateli.

5.5 Webové stránky nesmí sloužit k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) nebo nevyžádaných sdělení obecně.

5.6 Objednatel nesmí v rámci služeb šířit počítačové viry.

VI. Práva a povinnosti

6.1 Objednatel je povinen se před zadáním objednávky seznámit s obsahem VOP.

6.2 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování služeb, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné podklady a přístupy a to bez zbytečného odkladu.

6.3 Součinnost a dodání veškerých potřebných přístupů.

6.4. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s objednatelem a případné změny při provádění díla může provádět jen se souhlasem Objednatele. Jednotlivé kroky zajištění předmětu díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů Objednatelem. Pokud Objednatel neposkytne v dostatečném předstihu Zhotoviteli potřebné pokyny, je Zhotovitel oprávněn postupovat samostatně tak, aby byly řádně chráněny zájmy Objednatele, které Zhotovitel zná nebo znát má. Zhotovitel dílo jako celek i jeho jednotlivé výstupy zpracuje bez věcných a formálních chyb, v řádné kvalitě, včas a v dohodnuté formě.

6.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo znát má, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit.

6.6 S osobními údaji Objednatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.

6.7 Zhotovitel při realizaci díla postupuje samostatně a není při provádění díla vázán pokyny Objednatele.

6.8 Zhotovitel si vyhrazuje právo dočasně přerušit či omezit poskytování služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Objednatele, je-li služba využívána v rozporu se smlouvou, objednávkou nebo při porušení závazků daných VOP.

6.9 Zhotovitel si vyhrazuje právo poskytnout údaje nutné pro výkon díla třetím stranám – například při registraci domény, zřízení webhostingu, zajištění tisku atd.

6.10 Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit funkce a grafické provedení webových stránek v rámci funkčnosti, responzivity a správného zobrazení u materiálů dodaných ke zpracování Objednatelem.

6.11 Zhotovitel nenese zodpovědnost za obchodní výsledky Objednatele.

VII. Fakturace a platební podmínky

7.1 Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla včetně více prací nad rámec dohodnuté ceny, která mu bude známá a domluvená v průběhu provádění díla.

7.2 Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele zálohu na realizaci díla ve výši 50 % z celkové ceny před započetím tvorby díla. Zbývající část ceny je Objednatel povinen uhradit po převzetí díla dle faktury.

7.3 Zálohu na realizaci objednávky je povinen objednatel uhradit do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Záloha na realizaci je nevratná.

7.4 Faktury jsou vystavovány se splatností 7 dnů a zasílány v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele v den vystavení.

7.5 Objednatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby se rozumí den připsání platby na účet Zhotovitele.

7.6 Schválením díla uznává Objednatel svůj peněžní závazek vůči Zhotoviteli

7.7 Objednatel je povinen provést platbu dle pokynů vystavené faktury v přesné částce a označit ji uvedeným variabilním symbolem.

7.8 V případě prodlení s platbou Objednatele za doobjednané služby a rozšíření stávajícího díla je Zhotovitel oprávněn zakázat užívání již předaných prvků, pozastavit přístup Objednatele do správy webových stránek případně k jejich odstavení.

7.10 Teprve po úplném uhrazení faktury nebo výzvy k platbě obdrží Objednatel plné přístupy k webovým stránkám a k administraci služeb.

VIII. Podmínky dodání a předání díla

8.1 Dílo zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného uhrazení faktury a všech závazků vůči Zhotoviteli. Do doby uhrazení ceny díla není Objednatel oprávněn využívat dílo pro svůj prospěch.

8.2 V případě, že je webová stránka spuštěna před úplným uhrazením všech závazků Zhotoviteli, má Zhotovitel právo pozastavit webovou stránku a znepřístupnit ji veřejnosti do doby plného splacení všech závazků.

8.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy je Zhotovitel v prodlení oproti smluvenému termínu dokončení o více než jeden měsíc nebo předávané dílo z velké části neodpovídá sjednanému.

8.4 Podmínkou pro získání přístupu ke zdrojovému kódů, užité grafice a administrace je vyrovnání všech finančních závazků Objednatele.

8.5 Získání přístupu ke zdrojovému kódu webové prezentace ze strany Objednavatele zbavuje Zhotovitele veškeré odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady webové prezentace a to i v případě, kdy nebyla podepsána písemná dohoda. Zhotovitel v žádném případě nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, který by vznikl zásahem Objednatele do kódu prezentace, vadou díla, či jeho nedostupností.

8.6 Dílo nebo objednávka je dokončena ve stanoveném termínu nebo dříve.

8.7 Bude-li Objednatel v prodlení s dodáním potřebných podkladů, je Zhotovitel oprávněn posunout výše uvedené termíny plnění o dobu prodlení Objednatele s dodáním potřebných podkladů, případně navíc o dobu potřebnou k opětovné alokaci zdrojů potřebných pro poskytnutí dodávky služeb.

8.8 Pokud Objednatel nebude schopen nebo ochoten pokračovat v realizaci díla nebo dodat podklady nezbytné pro pokračování v realizaci dodávky tak, aby byla poskytnuta v dohodnutém termínu, je povinen uhradit k tomuto termínu alikvotní částku odpovídající ceně dodávky realizované k tomuto datu.

IX. Vady zapříčiněné cizím zaviněním

9.6 Závady zapříčiněné cizím zaviněním nejsou považovány za závady způsobené Zhotovitelem a nevztahuje se na ně doba odezvy.

9.7 Závady zapříčiněnými cizím zaviněním se rozumí závady vzniklé na webových stránkách při manipulaci Objednatele se zdrojovými soubory stránek, serveru, manipulaci s databází, nastavením parametrů serveru, které zapříčiní závady na webových stránkách a také závady vzniklé útokem na stránky třetí osobou hackerskými útoky, malware atd.

9.8 Odstranění vad spojené se zjištěním útoků třetích stran – hackerů, malware a dalších virů nespadá pod kompetence Zhotovitele, ale do kompetence programátora. Zhotovitel může poskytnout součinnost při řešení závad (např. vyhledání vhodného programátora zaměřujícího se na odstranění malware apod.)

9.9 Objednatel není povinen se Zhotoviteli zavázat k placení měsiční údržby webových stránek. K nepřijetí údržby není vázaná služba dodání webových stránek.

9.10 Objednatel je ovšem povinen informovat Zhotovitele, jestliže si nepřeje měsiční údržbu webových stránek a to v poptávce, anebo v závazné objednávce.

9.11 Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Objednatelem, jestliže vlastním přičiněním způsobí nefunkčnost stránky.

X. Vady a výpadky hostingových služeb

10.1 Zhotovitel nezodpovídá za vady a výpadky webhostingové služby dodané Objednatelem.

10.2 Zhotovitel nezodpovídá za výpadky webhostingové služby zajištěnou poskytovatelem webhostingových služeb.

XI. Reklamace a odstoupení od smlouvy

11.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Objednatel s placením záloh nebo splátek v prodlení větším než 14 dnů.

11.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro předání podkladů pro dokončení díla nebo termín konečné kontroly a schválení díla překročen Objednatelem o více než jeden měsíc.

11.3 Je-li k tvorbě díla nutná součinnost Objednatele, je Zhotovitel oprávněn určit přiměřenou lhůtu k součinnosti a po jejím uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek Objednatele.

11.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu Objednatel brání k odvedení profesionální práce dle všech designérských a kodérských standardů, a jestliže Objednavatel ve skutečnosti nepotřebuje webmastera s potřebnými kvalitami, kterými Zhotovitel disponuje.

11.5 Zhotovitel nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, v případě závady ze strany hostingové společnosti, jako například nedostupnost serveru, zavirování, problémy vzniklé únikem dat atd.

11.6 V případě zjištění cizího zásahu do zdrojového kódu nebo nevhodného používání není Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad. Toto zjištění není považováno jako porušení funkčnosti ze strany Zhotovitele.

11.7 Reklamaci může uplatňovat pouze Objednatel, tj. osoba, která provádí objednávku, nebo osoba uvedená ve smlouvě o dílo.

11.8 Na služby poskytnuté zdarma nebo formou bonusu není možné uplatňovat reklamace, Objednatel má právo takové bonusy odmítnout.

11.9 Odstoupením od smlouvy nebo stornování potvrzené objednávky vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu prací, které byly zhotoveny do data odstoupení od smlouvy a to nejpozději do 7 dnů.

11.10 Objednatel má možnost odstoupit od smlouvy v okamžiku, kdy je zásadně nespokojen s grafickým návrhem vytvořeným Zhotovitelem a to pouze v případě, kdy se grafický návrh podstatně neslučuje se zadáním Objednatele.

XII. Prohlášení o Ochraně osobních údajů

12.1 Respektuji zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění a dle toho i nakládám s Vašimi údaji.

12.2 Veškerá data uchovávám pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba.

12.3 Vyhrazuji si však právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.

13.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy.

13.3 Veškeré zde neuvedené vztahy smluvních stran se řídí dle platného zákoníku.

13.4 Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

13.5 Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

13.6 Projektům se Zhotovitel věnuje ve standardní pracovní době a mimo ni pracovní hovory ani korespondenci nevyřizuje. V urgentních a neodkladných případech prosí o zaslání SMS ohledně vašeho požadavku. V naléhavých a neodkladných případech je možné domluvit se na okamžitém řešení urgentního požadavku i mimo běžnou pracovní dobu. Za urgentní zakázky účtuje poplatek 1 000,- za expresní zpracování a práci mimo pracovní dobu (pracovní dobu naleznete ZDE). 

13.7 Objednáním služby, poradenství, konzultace souhlasíte se zveřejněním realizace na seznamu referencí v sekci klienti, portfolio a reference v písemné i grafická podobě v rozsahu jméno a příjmení či název společnosti, vizuálního vyobrazení (loga, fotografie webu, video záznamu), písemného názoru či reference a obecných informací o poskytnutých službách na internetových stránkách/propagačních materiálech Zhotovitele.

13.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnost od 1. 2. 2021.